Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatnościokreśla zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zachowania poufności oraz wykorzystywania plików cookies przez serwis www.fraczyk.com.pl

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jestZbigniew Frączyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Frączyk Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie (30-654), przy ul. Tarnobrzeskiej 8, posiadający NIP: 6771161336, REGON: 122517562.
 2. Za Użytkownika uznaje się każdego korzystającego ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.fraczyk.com.pl, zwanej dalej Serwisem.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora udostępniane są dobrowolnie poprzez wprowadzone w formularzach informacje, zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), kontakt za pomocą wiadomości elektronicznych lub rozmów telefonicznych.
 5. Podanie prawdziwych danych osobowych w celu kontaktu z KancelariąZbigniew Frączyk Kancelaria Prawna za pomocą uzupełnienia pustych pól formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” pod adresem http://www.fraczyk.com.pl/kontakt/, takich jak imię i nazwisko oraz aktualny i czynny adres email, jest dobrowolne, ale również niezbędne do nawiązania kontaktu z adresatem oraz skutecznego prowadzenia korespondencji elektronicznej.
 6. W trybie określonym w pkt. 5 Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. imię i nazwisko oraz aktualny i czynny adres email. Uznaje się, że dane te są przetwarzane za zgodą Użytkowników.
 7. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 8. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami w granicach prawnie dozwolonych.
 9. Po nawiązaniu kontaktu w trybie określonym w pkt. 5, Administrator będzie kontaktował się danym Użytkownikiemw sprawie będącej przedmiotem wysłanej przez Użytkownika wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, faksem lub listownie, po dobrowolnym udostępnieniu koniecznych ku temu danych przez Użytkownika.
 10. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: ewa.bolek@fraczyk.com.pl.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 12. Administrator Serwisujest zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 13. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 14. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 15. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 16. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator.
 17. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta, nazwę Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje obłędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone dla potrzeb prowadzenia statystyki, ewentualnej poprawy działania Serwisu, tj.efektywnego korzystania z Serwisu oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników.
 18. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 19. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane w Serwisie w celu informacyjnym.